Regulamin e-konferencji “Forum Leczenia Ran ONLINE”
 
 1. Konferencja odbywa się w dniach 12-15 maja 2021 r. na platformie: www.flronline.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są farmaceuci, pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja przez stronę internetową: www.flronline.pl
 5. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 6. Istnieje możliwość wykupienia pakietu dostępu VIP w cenie 99 zł, który umożliwia dostęp do nagrań wszystkich wystąpień do 60 dni po wydarzeniu. Link do nagrań zostanie przesłany do wszystkich osób, które wykupiły pakiet VIP po konferencji “Forum Leczenia Ran ONLINE”. Wpłaty za Pakiet VIP należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 78 1090 1753 0000 0001 4680 1302, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Forum Leczenia Ran ONLINE.
 7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.flronline.pl.
 8. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 5 maja 2021 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z pakietu VIP w terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 50% wpłaty. Po dniu 1 kwietnia 2021 r. nie przysługuje zwrot kosztów za rezygnację z pakietu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 11. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 12. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 13. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.